Cennik

Wysokość miesięcznej prowizji ustalana jest indywidualnie z każdym naszym klientem.
Na jej wysokość największy wpływ mają:

 • ilość dokumentów księgowych
 • ilość zatrudnionych pracowników
 • forma prawna przedsiębiorstwa
 • poziom skomplikowania obsługi księgowej
  (np.: Czy występują transakcje międzynarodowe?
  Czy występuje sprzedaż zwolniona i opodatkowana?
  )

Ceny bazowe

K S I Ę G I    H A N D L O W E
cena bazowa: 500 zł.

Zakres obsługi podstawowej:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie comiesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US

P O D A T K O W A   K S I Ę G A   P R Z Y C H O D Ó W   I   R O Z C H O D Ó W
cena bazowa: 200 zł.

Zakres obsługi podstawowej:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US

E W I D E N C J E    R Y C Z A Ł T O W E
cena bazowa: 100 zł.

Zakres usługi podstawowej:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US

K A D R Y   I    P Ł A C E
opłata bazowa: 30 zł.

Zakres usługi:

 • zgłoszenie nowego pracownika do ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń sporządzanie list płac
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności i urlopów
 • sporządzanie i  przekazywanie deklaracji do US i ZUS
 • sporządzanie raportów RMUA i przelewów do ZUS
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników PIT11/PIT40/PIT4R/PIT8AR
 • przygotowywanie kart wynagrodzeń pracowników
 • wystawianie zaświadczeń zarobkach

I N D Y W I D U A L N E    R O Z L I C Z E N I A    R O C Z N E
opłata bazowa: 30 zł.

W Y B R A N E    U S Ł U G I    D O D A T K O W E

Wypełnienie zgłoszenia  EDG-1 / innych rejestracyjnych bezpłatnie
Porady podatkowe
/bezpłatnie w ramach umowy/
100 zł. / 30 min

cennik obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku || wszystkie ceny są cenami netto
cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego