Odsetki od zobowiązań budżetowych

Aktualna stawka odsetek od zobowiązań podatkowych obowiązuje od dnia 06.12.2012 i wynosi:

13,5 % rocznie

Stawka obniżona(*) wynosi 10,13% rocznie.

Odsetki za zwłokę są naliczane według wzoru :  Kz x L x O/365 = On = Opz

gdzie:

Kz – kwota zaległości,
L – liczba dni zwłoki,
O – stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 – liczba dni w roku,
On – kwota odsetek,
Opz – kwota odsetek po zaokrągleniu.

(*) Obniżone odsetki stosuje się na podstawie art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej, w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji /nie będącej następstwem kontroli/ wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej. Przepis ma zastosowanie do korekt deklaracji złożonych po dniu 1 stycznia 2009 r. i nie obejmują korekt deklaracji złożonych przed tym dniem.

 

Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej,
a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. nr 165, poz. 1373, z późn. zm.)
Zobacz także:
[catlist name=wskazniki-stawki excludeposts=244 numberposts=15 orderby=title order=ASC]