Limit transakcji gotówkowych

Limit transakcji gotówkowych: 15.000 EUR

Dokonywanie/przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą musi nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000EUR przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.) – art. 22 ust. 1.
Zobacz także:
[catlist name=wskazniki-stawki excludeposts=362 numberposts=15 orderby=title order=ASC]